Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy z NGO’s na 2020 rok

Powiększ obraz

                                             Bochnia, 28.11.2019 r.

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

W dniach od 6 do 20 listopada 2019 roku przeprowadzane zostały konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w oparciu i zgodnie z:
1. Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 169/2019 z 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych  projektu  Programu  współpracy  powiatu   bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Konsultacje miały zasięg ogólnopowiatowy i przeprowadzane zostały w następujących formach:

  • elektronicznych konsultacji otwartych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych
  • spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w czasie którego każdy z uczestników mógł zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Spotkanie odbyło się 6 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Bochni.
  • punktu konsultacyjnego, który znajdował się w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Informacje o konsultacjach społecznych zostały udostępnione na  platformie  konsultacji  społecznych Starostwa Powiatowego w Bochni, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Dodatkowe informacje można było uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, pokój 311.

Za    pośrednictwem  Platformy  Konsultacji  Społecznych  i  punktu konsultacyjnego uwag i propozycji nie wniesiono.

 

Wicestarosta bocheński
/…/ Ryszard Drożdżak