Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Powiatu w Bochni – oświata

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 16 czerwca do 23 czerwca 2020 roku przeprowadzane będą konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

  1. przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy  i Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych tychże szkół;
  2. przekształcenia Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych tychże szkół;
  3. założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Bochni i włączenia jej   do Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni;
  4. założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Bochni i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni;
  5. założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łapanowie i włączenia jej   do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie;
  6. określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy tj. obejmują mieszkańców Powiatu Bocheńskiego. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych  za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 310, tel. (0-14) 615-38-67, w godzinach: pn. – 8:00 – 16:00, wt. -pt. 7:30-15:30.

Konsultacje przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5846).

W celu konsultacji prosimy o uzupełnienie formularza według załączonego wzoru.

Załączniki