Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej www.portalngo.powiatbochenski.eu

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej:
www.portalngo.powiatbochenski.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 146153700
Fax: +48 146153708
E-mail: kancelaria@powiat.bochnia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Strona podmiotowa  www.portalngo.powiatbochenski.eu jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości
  2. część załączników jest w postaci skanów
  3. brak struktury nagłówków w artykułach
  4. brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.portalngo.powiatbochenski.eu

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 WCAG 2.0 (Podwójne A)

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Starostwa Powiatowego w Bochni.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowe ułatwienia na stronie lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni:

– informacja dla osób z dysfunkcją słuchu na temat możliwości zamówienia usługi tłumacza języka migowego dostępnej w Starostwie Powiatowym w Bochni,

– osoby które mają problem z odczytaniem treści publikowanych na stronie mogą uzyskać pomoc kontaktując się z numerem 146153700 w. 800 – wyznaczony pracownik odczyta treść wskazanego dokumentu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności Starostwa Powiatowego w Bochni:
Beata Marzec
e-mail: dostepnosc@powiat.bochnia.pl
telefon: 146153702

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Bochni posiada dwa wejścia:
– przy ul. Kazimierza Wielkiego 31
– przy ul. Różanej 16
Budynek nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

_______________________________________________________________

Dojazd do starostwa

Do siedziby Starostwa Powiatowego w Bochni można dojechać busami prywatnych przewoźników oraz autobusami komunikacji miejskiej – przystanek „POCZTA” (przy ulicy Kazimierza Wielkiego) . Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 50 metrów.
Dostępne jest także połączenie – stacja kolejowa Bochnia. Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 1,5 kilometra. Na wprost budynku dworca kolejowego znajduje się przystanek autobusów komunikacji miejskiej (przystanek „DWORZEC PKP”), skąd autobusami nr 1 lub 11 można dojechać do starostwa, należy wysiąść na przystanku „POCZTA” (przy ulicy Kazimierza Wielkiego).
Do Bochni można również dojechać autobusami komunikacji dalekobieżnej z kierunku Tarnów, Nowy Sącz, Kraków, autobusy te mają przystanek przy Placu Pułaskiego oddalonego od Starostwa Powiatowego w Bochni około 600 metrów. Na Placu Pułaskiego zatrzymują się również autobusy komunikacji miejskiej skąd autobusami nr 1 lub 11 można dojechać 1 przystanek do starostwa.

Opis ogólny budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31

Siedziba Urzędu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 jest połączona bezpośrednio z siedzibą przy ul. Różanej 16, jednak ciągi komunikacyjne łączące te budynki nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu gdyż występują wąskie i strome schody. Budynek nie posiada windy. Na wewnętrznym parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 (wjazd bramą po lewej stronie od wejścia do budynku) jest wydzielone jedno pełnowymiarowe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obok miejsca parkingowego jest bezpośrednie wejście do budynku z podjazdem dla wózków – uwaga – podjazd nie spełnia minimalnych wymagań dla podjazdów wskazanych w ustawie, a drzwi uchylne są otwierane ręcznie. Na parterze znajduje się toaleta, która jest częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Frontowe wejście do budynku od Kazimierza Wielkiego nie jest wyposażone w podjazd dla wózków. Do budynku Starostwa można wejść z psem asystującym. W Punkcie Obsługi Klienta po zgłoszeniu takiej potrzeby dostępna jest miska ze świeżą wodą dla psa.

Punkt Obsługi Mieszkańca

Punkt Obsługi Mieszkańca (Dziennik Podawczy) znajduje się na parterze budynku od ul. Kazimierza Wielkiego w pokoju nr 1 .

Na parterze budynku od ul. Kazimierza Wielkiego oprócz Punktu Obsługi Mieszkańca jest dostępny Wydział Komunikacji i Transportu, Punkt Informacyjny Wydziału Architektury i Budownictwa, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego.

Ponieważ budynki Starostwa Powiatowego w Bochni nie są wyposażone w windy, w przypadku potrzeby załatwienia sprawy w wydziale, który jest zlokalizowany na wyższych piętrach, należy udać się do pokoju nr 1 – czyli do Punku Obsługi Mieszkańca i zgłosić potrzebę załatwienia sprawy w innym wydziale, a wtedy obsługa punktu wezwie właściwego pracownika do Punktu Obsługi Mieszkańca i tam osoba ze szczególnymi potrzebami  zostanie obsłużona.

Opis ogólny budynku przy ul. Różanej 16

Siedziba Urzędu przy ul. Różanej 16 jest połączona bezpośrednio z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, jednak ciągi komunikacyjne łączące te budynki nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, gdyż występują wąskie i strome schody. Budynek nie posiada windy.
Na prawo od wejścia znajduje się toaleta, która jest częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku od Różanej 16 posiada automatycznie otwierane drzwi i jest wyposażone w podjazd dla wózków. Przed wejściem znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Podjazd i miejsce parkingowe nie spełniają minimalnych wymagań wskazanych w ustawie.

Na parterze znajduje się Wydział Geodezji i Kartografii i stanowisko wydawania wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków, oraz wydawania map do celów projektowych – za wydane dokumenty można zapłacić na miejscu kartą płatniczą.

Na parterze budynku przy ul. Różanej 16 na lewo od wejścia znajduje się Biuro Paszportowe.

Ponieważ budynki Starostwa Powiatowego w Bochni nie są wyposażone w windy, w przypadku potrzeby załatwienia sprawy w wydziale który jest zlokalizowany na piętrze, należy udać się do pokoju nr 19 na parterze budynku przy ul. Różanej 16. Pracownik wezwie właściwego pracownika do pok. Nr 19 i tam osoba ze szczególnymi potrzebami  zostanie obsłużona.
Do budynku można wejść z psem asystującym, po zgłoszeniu takiej potrzeby dostępna jest miska ze świeżą wodą dla psa.

Starostwo Powiatowe w Bochni nie posiada etatowego tłumacza języka migowego, lecz istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia usługi tłumacza w urzędzie, w tym celu można użyć formularza kontaktowego na stronie http://powiatbochenski.eu/kontakt.htm , telefonicznie pod numerem 146153716 lub mailem na adres dostepnosc@powiat.bochnia.pl

Dokonywanie opłat:

– bezgotówkowo przelewem
– bezgotówkowo kartą płatniczą bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Transportu, Wydziale Geodezji i Kartografii, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
– gotówkowo w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 w Bochni (na przeciw siedziby Starostwa Powiatowego) lub w filii Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 1C w Bochni.
W budynku starostwa nie ma kasy.

Pozostałe informacje:

W budynku starostwa istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu. Aby z niego skorzystać koniecznie jest przesiadanie się na dedykowany dla tego urządzenia wózek i nie ma możliwości użycia schodołazu z wózkiem osoby zainteresowanej.