Konsultacje

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020".

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 16 stycznia 2018 roku do 22 stycznia 2018 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 19 grudnia do 26 grudnia 2017 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu ustalenia udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Konsultacje Programu współpracy z NGO's na 2018 rok

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 1 do 15 listopada 2017 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.                                                                      
 
Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI  W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński.
 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu bocheńskiego.
 

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Bocheńskiego na lata 2017-2022 - jak w załączniku.

INFORMACJA ZARZADU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZADU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie uchwalenia planu transportowego dla powiatu bocheńskiego.
 

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Bocheńskiego na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, art. 12 pkt. 9b oraz art. 38a ust. 2 pkt. 3 Ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 Załącznika do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Powiatu w Bochni z 9 września 2011 r.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zamiaru: wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni i jego likwidacji oraz wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Józefa Tischnera w Bochni i jej likwidacji.         
 

Strony