Aktualności

Polityka senioralna – zaproszenie

Więcej o: Polityka senioralna – zaproszenie

Polityka senioralna to jeden z priorytetowych obszarów działalności Samorządu Województwa. Tworzenie warunków do podejmowania i realizowania inicjatyw na rzecz seniorów jest jednym z jej głównych celów, który jest realizowany, w szczególności poprzez planowanie środków z przeznaczeniem na działania organizacji pozarządowych w Programie współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Więcej „Polityka senioralna – zaproszenie”

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki

Więcej o: Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki

Konsultacje społeczne są przeprowadzane w oparciu i zgodnie z uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 roku, poz. 5846).

Więcej „Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki”

„Europa dla obywateli”

Więcej o: „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” organizuje dla przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 14 maja 2019 roku w Częstochowie.

Więcej „„Europa dla obywateli””

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Więcej o: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 450  z póżn. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, zgłoszona przez Stowarzyszenie „Z nurtem Sanki”, pn. „Święto Matki – w tradycjach regionu”.

Więcej „Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym”

Konsulatcje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w spr. określenia kryteriów w I etapie postęp. rekrut. do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdz. spełniania tych kryteriów

Więcej o: Konsulatcje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w spr. określenia kryteriów w I etapie postęp. rekrut. do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdz. spełniania tych kryteriów

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach 20 – 27 marca br. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Więcej „Konsulatcje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w spr. określenia kryteriów w I etapie postęp. rekrut. do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdz. spełniania tych kryteriów”

Do góry