Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Powiększ obraz

Do 12 lipca 2019 r. do godziny 15.59 potrwa nabór wniosków o środki z programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Wsparcie jest przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, realizujących projekty we współpracy z innymi podmiotami. Budżet programu wynosi 2 mln zł.

Celem programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” jest włączenie mieszkańców Polski w działania budujące świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty na podstawie wartości wpisanych w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Wnioski o dofinansowanie działań mogą składać:

– samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),

– organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

– w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami.

Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów to:

– jednostki samorządu terytorialnego;

–  państwowe i samorządowe instytucje kultury;

– archiwa państwowe;

– kościoły i związki wyznaniowe;

– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;

– uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);

państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

– organizacje pozarządowe;

– spółdzielnie mieszkaniowe;

– spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018, poz. 1205).

Dofinansowanie wynosi od 2 tys. zł do 20 tys. zł, a poziom wsparcia może sięgnąć 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacje są przeznaczone na:

– projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym;

– lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;

– wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne;

– rekonstrukcje wydarzeń historycznych.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej/