Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające dokument i pióro

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach 21 – 27 czerwca 2019 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego.

Konsultacje społeczne są przeprowadzane w oparciu i zgodnie z uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 roku, poz. 5846).

 

Każdy może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Konsultacje są przeprowadzana w formie konsultacji elektronicznych otwartych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 309, tel. 014 615-37-68, w godzinach pn. 8:00 – 16:00 oraz wt. – pt. 7:30-15:30.

 

Starosta Bocheński

/-/ Adam Korta