Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające spotkanie

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do składania ofert na realizację w 2019 r.  zadania z zakresu polityki społecznej: prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

W ramach tego zadania wspierane przez dofinansowanie będą działania, mające na celu:

1) organizację, w ramach Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, działań edukacyjnych  (np. szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych) dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z terenu Powiatu Bocheńskiego w zakresie tematów niezbędnych do funkcjonowanie, w szczególności zmian w przepisach prawnych, pozyskiwania funduszy, zasad rozliczania dotacji,  nowych wzorów ofert i sprawozdań;

2) realizację dyżurów doradczych – doradztwa  indywidualnego i grupowego w szczególności prawnego, księgowego, dot. pozyskiwania funduszy, przygotowania i rozliczania projektów;

3) organizację działań integrujących organizacje pozarządowe np. spotkań sieciujących, integracyjnych, wymiany doświadczeń;

4) objęcie w/w wsparciem  minimum 10 podmiotów;

5) rozpoznanie potrzeb i zainteresowania w  zakresie organizacji miejsca spotkań, dostępnego dla mieszkańców
i organizacji pozarządowych (w szczególności w zakresie dostępności, funkcji i zasad funkcjonowania).

Realizacja zadania odbywać się będzie w lokalu, wskazanym przez Oferenta.

Wysokość środków, przeznaczonych na realizację zadania, wynosi 7 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w w/w zakresie zadań są:
a) organizacje  pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
b) osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne,  działające  na   podstawie   przepisów   o stosunku Państwa  do  Kościoła  Katolickiego,   stosunku  Państwa   do   innych   kościołów   i    związków wyznaniowych  oraz  o  gwarancjach  wolności  sumienia  i  wyznania,  jeżeli  ich   cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki  akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art.3 ust.3  pkt 4 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty można składać osobiście (w Dzienniku Podawczym) lub wysłać pocztą w terminie od 9 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku na adres Starostwa Powiatowego w Bochni,  ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia (liczy się data wpływu). Oferty muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach, opatrzonych nazwą lub pieczęcią oferenta, z dopiskiem  „Oferta na realizację w 2019 r. zadań Powiatu Bocheńskiego z zakresu  polityki społecznej: prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych”.  

Formularz  oferty  jest  dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 311 (III piętro, od ulicy Różanej), na  stronie  internetowej  Powiatu Bocheńskiego,  pod adresem www.powiat.bochnia.pl  w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem „NGO”  oraz na  portalu organizacji pozarządowych, pod adresem http://portalngo.powiatbochenski.eu

Oferent  zobowiązany  jest dołączyć do oferty aktualny dokument, stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
1) w  przypadku  fundacji,  stowarzyszeń  oraz  spółdzielni  socjalnych – aktualny  (tzn. zgodny ze
stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) w przypadku  kościelnych  osób  prawnych – aktualne  zaświadczenie  o  osobowości  prawnej parafii/zakonu   oraz   aktualne     upoważnienie    dla  proboszcza/przeora   do   reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
3) w  przypadku  pozostałych podmiotów, które  nie  podlegają  rejestracji  w  Krajowym Rejestrze Sądowym –  inny  dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe  dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji, zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia,   cel    działania,  adres    siedziby,   reprezentację    stowarzyszenia,  informację o statusie OPP.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu, określonym rozporządzeniem  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057), w terminie obowiązującym w ogłoszeniu konkursowym.

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub
z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności przepisy zawarte  w art. 5 oraz w art.15 ustawy. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową. Po dokonanej ocenie komisja przedstawi Zarządowi Powiatu protokół z przebiegu konkursu ofert ze wskazaniem propozycji wyboru ofert. Zarząd Powiatu w Bochni, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji. Podmioty składające ofertę zostaną pisemnie poinformowane o podjętej decyzji. Ponadto wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych
i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjmuje się następujące kryteria wyboru oferty:
1) Ocena   zadania    (zgodność   z   celami  i założeniami konkursu, charakter zadania, realizacja zadania w partnerstwie
z innymi NGO’s) – maks. 7 pkt.

2) Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot (posiadanie rekomendacji, w tym od jednostek publicznych (z wyłączeniem Powiatu Bocheńskiego) za ostatnie dwa lata, ocena dotychczasowej współpracy z Powiatem Bocheńskim, wnoszony wkład finansowy, rzeczowy i osobowy) maks. 14 pkt.

3) Ocena jakości złożonej oferty harmonogramu i budżetu zadania (pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, wysokość finansowego wkładu własnego,  szczegółowość i przejrzystość zakresu rzeczowego zadania, realność i klarowność kalkulacji kosztów, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania) – maks. 17 pkt.

4) Efekty realizacji zadania (dobór beneficjentów, ocena planowanych rezultatów, możliwości ich osiągnięcia, cykliczność
i powtarzalność) – maks. 12 pkt.

Łącznie: 50 pkt.

Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej, dokonanej przez komisję konkursową, poniżej 25 punktów, nie uzyskają rekomendacji do finansowania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Termin realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu, ustalony jest na okres od 9 września do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu zawiera regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

W 2018 r. ani w latach wcześniejszych Zarząd Powiatu w Bochni nie zlecał zadań z tego obszaru organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,.

Dodatkowe Informacje, związane z konkursem, można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, tel. 14 615 37 64.

 

 

Załączniki

  • pdf Regulamin
    Data dodania: 9 sierpnia 2019 11:40 Wielkość pliku: 409 KB Pobrania: 177