Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 11 września do 18 września 2019 roku przeprowadzane zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Konsultacje społeczne będą miały zasięg ogólnopowiatowy i zostaną przeprowadzane  w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (http://portalngo.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z Państwa będzie mógł zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 309, tel. 0-14  615-38-64, w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek – piątek 7:30-15:30.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

  • Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., 5846);
  • Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Załączniki