Konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające dokument i pióro

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r.

Zarząd Powiatu w Bochni, działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294),ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r.

 

 1. Przedmiot konkursu.

 

 1. Przedmiotem konkursu jest:

 

1) powierzenie prowadzenia, w roku 2020 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 1, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach: Drwinia i Rzezawa, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej,

 

2) powierzenie prowadzenia, w roku 2020 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach: Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej.

 

 1. Realizacja przedmiotu konkursu powinna odbywać się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeń wykonawczych.

 

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

 

 1. O powierzenie prowadzenia Punktu Nr 1, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa określona w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), która spełnia następujące warunki:

 

1) prowadzi działalność pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy*,

3) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,

4) posiada umowę zawartą z doradcą, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy* oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy*,

5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

–  poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

– profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

– przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

6) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

7) wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie, w ramach środków przyznanych na realizację zadania.

 

 1. O powierzenie prowadzenia Punktu Nr 4, w którym będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa określona w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), która spełnia następujące warunki:

 

1) prowadzi działalność pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy*,

3) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

4) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy*, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust 6 ustawy*,

5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

– poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

– profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

– przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

6) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,

7) wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie, w ramach środków przyznanych na realizację zadania.

 

 1. O powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

 1. W przypadku zaprzestania spełniania przez organizację warunków, o których mowa w art. 11d ust 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2 ustawy*, Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje umowę.

 

 1. W przypadku zaprzestania spełnienia przez organizację warunków o których mowa w art. 11d ust. 3 pkt 3 ustawy* Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

 

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 128 040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej 7 920,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) tj.:

 

1) na prowadzenie Punktu Nr 1, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych),w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)

2) na prowadzenie Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:

 

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

 

 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych w 12 ratach.

 

 1. Wydatki poniesione przez oferenta na realizację zadania przed dniem 1 stycznia 2020 roku a po zawarciu umowy z Powiatem Bocheńskim nie będą refundowane z dotacji.

 

 1. Ramowy wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

 1. Terminy i sposób przygotowania i składania ofert

 

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2019 roku.
 2. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może być złożona na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

 

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo

2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania i określić punkt, którego oferta dotyczy oraz nazwę organizacji składającej ofertę.
 3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Do oferty na prowadzenie Punktu Nr 1 przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy załączyć:

 

1) dokument potwierdzający wpis na listę wojewody, o której mowa w art.11d ust. 1 ustawy* (kserokopia decyzji Wojewody Małopolskiego o wpisie na listę, potwierdzona za zgodność z oryginałem),

2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) statut,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

5) wykaz osób, które osobiście i bezpośrednio będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punkcie Nr 1 w 2020 roku, z podaniem imienia i nazwiska oraz kwalifikacji: doradcy o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy, mediatora, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy*, z którymi organizacja zawarła umowy o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji, Zleceniodawca zastrzega, że w przypadku braku możliwości osobistego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez wskazanych doradców z powodu zgłoszenia ich do innych postępowań konkursowych w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wskazania innego doradcy o kwalifikacjach nie niższych jak osób wymienionych w wykazie pod rygorem odmowy zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy już zawartej,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabytego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,

7) zawarte umowy z osobami, o których mowa w art.11 ust. 3a ustawy*,

8) zawarte umowy z mediatorami, o których mowa w art. 4a ust.6 ustawy*,

9) zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy* albo zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ww. ustawy* (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

10) pisemne zobowiązania:

 1. a) zapewnienia poufności w związku z świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 2. b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 3. c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
 4. d) wydłużenia na żądanie starosty czasu trwania dyżurów do co najmniej 5 godzin dziennie w ramach przyznanego wynagrodzenia,

11) oświadczenie, że podmiot nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenia realizacji zadania z przyczyn, wskazanych w art. 11d ust. 5 ustawy*,

12) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 1. Do oferty na prowadzenie Punktu Nr 4 przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej należy załączyć:

1) dokument potwierdzający wpis na listę wojewody, o której mowa w art.11d ust. 1 ustawy* (kserokopia decyzji Wojewody Małopolskiego o wpisie na listę, potwierdzona za zgodność z oryginałem),

2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) statut,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

5) wykaz osób, które osobiście i bezpośrednio będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie Nr 4 w 2020 roku, z podaniem imienia i nazwiska i kwalifikacji: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych oraz osób, o których mowa w art. 11 ust 3 pkt 2 i 3 ustawy*, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i prowadzenie nieodpłatnej mediacji,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych,

7) zawarte umowy z radcami prawnymi, adwokatami lub osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy*,

8) zawarte umowy z mediatorami, o których mowa w art. 4a ust.6 ustawy*,

9) pisemne zobowiązania:

 1. a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jego dokumentowaniem,
 2. b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej,
 3. c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
 4. d) wydłużenia na żądanie starosty czasu trwania dyżurów do co najmniej 5 godzin dziennie w ramach przyznanego wynagrodzenia,

10) oświadczenie, że podmiot nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenia realizacji zadania z przyczyn, wskazanych w art. 11d ust. 5 ustawy*,

11) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,

12) deklaracja w zakresie możliwości ewentualnego prowadzenia również Punktu Nr 1 świadczenianieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z warunkami wskazanymi w ogłoszeniu, w ustawie*, a także w sposób opisany w złożonej przez organizację ofercie. W przypadku gdy w konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia Punktu Nr 1 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub gdy złożona oferta nie spełnia wymogów konkursu, prowadzenie punktu powierzone zostanie organizacji, która według warunków konkursowych przedstawi najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 1. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty (dotyczy Punktu Nr 1 i Punktu Nr 4) może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 2. Organizacja pozarządowa powinna w ofercie szczegółowo opisać i ująć w harmonogramie oraz kalkulacji kosztów planowane do realizacji działania w zakresie edukacji prawnej w ramach każdego Punktu. Zleceniodawca określa jako priorytetową następującą formę realizacji zadania edukacji prawnej tj. poradniki o tematyce dot. problemów zgłaszanych w 2019 roku w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Tematyka poradników zostanie określona przez Zleceniodawcę w ciągu dwóch pierwszych miesięcy świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 1. W ofercie organizacja pozarządowa powinna wskazać liczbę osób zaangażowanych (w tym liczbę wolontariuszy) w realizację zadania publicznego oraz dokładnie opisać kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania objętego konkursem oraz sposób ich zaangażowania w realizację poszczególnych działań.

 

 1. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez osobę reprezentującą oferenta za zgodność z oryginałem . Brak zachowania powyższego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

 1. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

 

 1. Prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

 1. Oferty:

1) złożone przez podmioty nieuprawnione,

2) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

3) podpisane przez osoby nieuprawnione (w tym przypadku niedołączenie pełnomocnictwa),

4) złożone po terminie,

5) niekompletne,

6) nieczytelne,

7) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,

8) z załącznikami niepotwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

 

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

 1. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

 

 1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Bochni po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni, a także na stronie internetowej powiatu.

 

 1. Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Bochni.

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert.

 

 1. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 

 

Lp.                                                                    Nazwa kryterium                                                                                 Punktacja

1         zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie     TAK/NIE

2        formy, zakładane efekty i rezultaty planowanych działań w ramach zadań z edukacji prawnej                0-10

3        jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, szczegółowy opis zadania spójny z kosztorysem        0-5

4        ocena wkładu osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale, których zadanie będzie realizowane       0-10

5.       ocena wkładu rzeczowego                                                                                                                                        0-3

6        kwalifikowalność, realność i klarowność kalkulacji kosztów                                                                               0-5

7        dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań, posiadane rekomendacje         0-5

8       ocena przedstawionych standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                                                                           0-2

 

Razem max.              40

 

 

 

 1. Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

 

 1. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedstawienia, przy podpisaniu umowy, oświadczenia, że spełnia (na dzień podpisania umowy) warunki będące podstawą wpisu na listę wojewody, o której mowa w art.11d ust. 1 ustawy*.

 

 1. Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie:

1) prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn,

2) prawo szczegółowego określenia sposobu przekazywania środków, zakresu rozliczeń finansowych, w tym druków sprawozdawczych i informacji innych niż określonych w umowie, w formie porozumienia zawartego pomiędzy podmiotem przyjmującym zadanie do realizacji a powiatem.

 

 

VII. Warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w dwóch punktach:

 

1) Punkt Nr 1 przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach: Drwinia i Rzezawa,

2) Punkt Nr 4, przeznaczony na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach: Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina,

według harmonogramów określonych Zarządzeniem Nr 88/2019 Starosty Bocheńskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i harmonogramu pracy Punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 roku oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.

 

 1. Zadanie będzie realizowane w lokalach wskazanych przez Powiat. Każdy z lokali wyposażony będzie w meble biurowe i posiadać będzie wyposażenie umożliwiające bezpieczne przechowanie dokumentów zawierających dane osobowe. Lokal będzie wyposażony w aparat telefoniczny, zestaw komputerowy (z dostępem do internetu, programem informacji prawnej, edytorem tekstu) oraz urządzenie wielofunkcyjne. Oferent nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem ww. lokali, w tym kosztów związanych z tzw. mediami i sprzątaniem, a także kosztów dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych.

 

 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i ich liczby oraz godzin działania punktów.

 

 1. Koszty organizowania i dojazdu w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscu zamieszkania osoby, o której mowa w art. 8 ust. 8 ustawy* ponosi Zleceniodawca. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem nie powoduje zwiększenia dla organizacji środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w art. 3 ustawy*,

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w art. 3a ustawy*,

3) prowadzenia nieodpłatnej mediacji, o której mowa w art. 4a ustawy*,

4) realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na zasadach określonych w art. 3b ustawy*,

5) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ww. punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90),

6) wydłużenia czasu trwania dyżuru, na żądanie Starosty Bocheńskiego, do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach bez prawa do zwiększenia wynagrodzenia przyznanego za realizację zadania,

7) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

8) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) lub według wzoru określonego przepisami obowiązującymi na dzień składania sprawozdania, w terminie 20 dni od zakończenia realizacji zadania.

 

 1. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

 

 1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość zmiany warunków konkursu oraz umowy w przypadku zmiany ustawy* lub rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy* – w celu dostosowania ich do warunków realizacji zadania.

 

 1. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pod numerem telefonu 14 615-37-14.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych:

 

Administratorem podanych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bochni z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych można uzyskać pisząc na adres Administratora, tel. nr 14 6153779, e-mail: iod@powiat.bochnia.pl. Inspektor pełni dyżur w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 215 w siedzibie Administratora danych.

Celem przetwarzania danych jest proces przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 roku, a w przypadku wyboru organizacji pozarządowej dane będą przetwarzane w trakcie realizacji zadania.

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

 

Odbiorcą danych osobowych będzie: Starostwo Powiatowe w Bochni. Zebrane dane będą przechowywane w składnicy akt administratora przez 10 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono sprawę – po uprzedniej ekspertyzie Archiwum Narodowego.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wyboru oferty do realizacji zadania.

Załączniki

 • pdf uchwala_zarzadu
  Data dodania: 6 listopada 2019 08:37 Wielkość pliku: 66 KB Pobrania: 146
 • pdf zarzadzenie
  Data dodania: 6 listopada 2019 08:37 Wielkość pliku: 601 KB Pobrania: 138
 • doc wzor_oferty
  Data dodania: 6 listopada 2019 08:37 Wielkość pliku: 122 KB Pobrania: 135
 • rtf wzor_oferty
  Data dodania: 6 listopada 2019 08:38 Wielkość pliku: 241 KB Pobrania: 141