Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 17 grudnia do 24 grudnia 2019 roku przeprowadzane będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego”.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy tj. obejmują mieszkańców Powiatu Bocheńskiego. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych  za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 310,  tel. (0-14) 615-38-67, w godzinach: 7:30-15:30.

Konsultacje przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5846).

 

Załączniki