Nabór chętnych na członków do komisji konkursowej

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych – kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji, podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”, do wrzutownika, znajdującego się przed budynkiem Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres:  Starostwo Powiatowe ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia albo pocztą elektroniczną na adres: i.sobas@powiat.bochnia.pl do 30 kwietnia 2020 roku – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Przed rozstrzygnięciem konkursu Zarząd Powiatu w Bochni powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w danym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria :

1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty, biorące udział w danym konkursie ofert.

2) nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,

3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

4) przed rozpoczęciem prac komisji złożą oświadczenie o niezłożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia, wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w komisji Zarząd Powiatu kieruje się swobodą doboru kandydatów.

Załącznik

– formularz zgłoszeniowy

Załączniki