Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bocheńskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności realizacji usług asystenta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w 2020 r.

 

 

 1. Rodzaj zadania

 

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności realizacja usług asystenta zgodnie z Programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 – zwanego dalej „Programem”.

 

 

 • Zadanie w Powiecie Bocheńskim adresowane jest do maksymalnie 50 mieszkańców Powiatu Bocheńskiego – osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym (40 os.) lub umiarkowanym (10 os.) stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu” lub ”uczestnikami zadania”.

 

 • Realizacja zadania powinna zapewnić mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

 

 • Usługi asystenta mogą świadczyć:
  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 • Wykonawca zadania umożliwi osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

 

 • Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), a także usługi,
  o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

 • Czas trwania usług asystenta:
 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

 • Sposób realizacji usług asystenta:
 1. usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w pkt 3),
 2. asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.

 

 • Uczestnik Programu za usługi asystenta nie powinien ponosić odpłatności.

 

 • Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł.

 

 • Powiat dokonuje rozliczenia zadania na podstawie sprawozdania z realizacji zadania, w tym wykazania uzyskanych rezultatów, w oparciu o przyjęte wskaźniki prawidłowej realizacji zadania, o których mowa w pkt 2, w szczególności m.in.: rozliczenia usług asystenta dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia usług, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

W sprawach wyżej nie uregulowanych a dotyczących realizacji zadania mają zastosowanie zapisy Programu MRPiPS pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020” i Komunikat MRPiPS z dn. 14 maja 2020 r. Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Komunikat stanowi załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia

Sprawy sporne w związku z realizacją i rozliczeniem zadania rozstrzygać będzie Dyrektor PCPR w Bochni z możliwością odwołania się przez Wykonawcę zadania do decyzji Zarządu Powiatu w Bochni.

 1. Cel zadania

Zadanie ma na celu:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Zleceniodawca oczekuje następujących rezultatów wynikających z realizacji zadania:

 • udostępnienia usług asystenta osobistego dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Bocheńskiego posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
 • udziału określonej liczby osób niepełnosprawnych w oferowanej pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Przyjmuje się, że wskaźnikami prawidłowej realizacji zadania będzie:

 • liczba asystentów osobistych osób niepełnosprawnych gotowych do świadczenia usług asystenckich dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego w okresie od lipca do grudnia 2020 r. (wymagane jest minimum 3 asystentów, rekomendowane jest 20 asystentów),
 • liczba godzin zrealizowanych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w podziale na osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (przy założeniach wynikających z Programu przewiduje się 30 godz. x 50 os. x 6 miesięcy = 9000 godzin usług od lipca do grudnia 2020 r.).

Zakłada się następujące narzędzia pomiaru do wskaźników rezultatów:

 • karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu (wg wzoru karty z Programu),
 • umowy cywilno-prawne zawarte z osobami uprawnionymi do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 • harmonogramy planowanego czasu pracy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (minimum 6 harmonogramów od lipca do grudnia 2020 r.),
 • okresowe raporty ewaluacyjne dotyczące realizacji zadania – minimum 3 (w tym np. ankiety, ewentualna dokumentacja fotograficzna). Przy tym raport powinien zawierać szczegółowe dane, odnoszące się do poszczególnych etapów badania, powinien odpowiadać na pytania badawcze na podstawie zebranych danych. W raporcie powinny znajdować się  także wnioski i rekomendacje, czyli co i jak należy usprawnić, zmienić, co warte jest powielania, kontynuowania.

Oferent może dodatkowo zaproponować inne, wybrane przez siebie wskaźniki rezultatów i odpowiadające im narzędzia pomiaru.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 • Wsparcie zadania odbywać się będzie poprzez udzielenie dotacji.
 • Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na zlecenie zadania wynosi 295 500,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)
 • Źródłem finansowania dotacji są środki Funduszu Solidarnościowego uzyskane dla Powiatu Bocheńskiego i rozliczane na podstawie umowy nr 557/OPS/2019 w sprawie wysokości i trybu przekazania środków Funduszu Solidarnościowego zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Zarządem Powiatu Bocheńskiego.
 1. Zasady przyznawania dotacji
 • Wsparcie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem:
  1. przepisów art. 16 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej UoDPPioW,
  2. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
  3. Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” z września 2019 r. wraz z Komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie programu resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
  4. Uchwały Nr 210/2020 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bocheńskiego do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”
  5. Uchwały Nr XIV/144/2020 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 • Przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w  3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 UoDPPioW, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.
 • Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 UoDPPioW mogą złożyć ofertę wspólną, a ich prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określa UoDPPioW.
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.
 • Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego będzie rozliczana zgodnie z Programem, Komunikatem z dnia 14 maja 2020 r. i przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z późn. zm.) oraz ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).
 • Powiat Bocheński przekaże dotację na realizację zadania w granicach łącznej kwoty, jednemu lub wielu podmiotom, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze;
 • Oferenci mogą planować wydatkowanie środków z dotacji Powiatu Bocheńskiego jedynie na realizację usług asystenckich, adresowanych bezpośrednio do uprawnionych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego;
 • składane oferty stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i w związku z tym mogą podlegać udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie;
 • Oferta podmiotu uprawnionego musi być zgodna z założeniami niniejszego konkursu, wg wzoru z Załącznika do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) i w szczególności zawierać:
  1. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
  2. Plan i harmonogram działań na rok 2020,
  3. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
  4. Informację o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, opis doświadczenia w realizacji tego typu lub podobnych zadań,
  5. informację o posiadanych zasobach kadrowych oraz rzeczowych zapewniających prawidłową realizację zadania,
  6. Zestawienie kosztów realizacji zadania.
 1. Termin realizacji zadania
 • Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
 • Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 17 lipca 2020 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.
 • Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i najpóźniej do dnia zakończenia realizacji zadania w danym roku budżetowym.
 • Środki pochodzące z dotacji oraz inne środki finansowe przeznaczone na realizację zadania publicznego należy wykorzystać (wydatkować) w terminie do dnia zakończenia realizacji zadania – jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
 1. Warunki realizacji zadania
 • Wsparcie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” i Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie programu resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
 • Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Powiatem Bocheńskim a podmiotem uprawnionym.
 • Podmioty realizujące zadanie są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z dotacji oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 z późn. zm.).
 • Umowa z podmiotem realizującym zadanie będzie zawierać wzory sprawozdań zgodne z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057). Do sprawozdania będzie wymagane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających osiągnięte rezultaty i sposób ich pomiaru.
 • Oferent powinien wykazać się wkładem własnym, będącym sumą własnego wkładu finansowego, osobowego i rzeczowego, umożliwiającego realizację zadania.
 • W rozliczeniu z wykorzystania dotacji uznawane będą rachunki, faktury i inne zestawienia kosztów obciążających Oferenta (w związku z realizacją zadania objętego przedmiotem umowy) wystawione z datą nie wcześniejszą niż dzień zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Bocheńskim a Oferentem.
 • Wydatki zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy są zgodne z Programem oraz: a) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji; b) są uwzględnione w zatwierdzonym budżecie zadania; c) są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych; d) odzwierciedlają koszty rzeczywiste; e) zostały poniesione w okresie kwalifikowania wydatków; f) zostały faktycznie poniesione i udokumentowane, są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.
 • Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Oferenta, za wyjątkiem wkładu osobowego.
 • Wydatki niekwalifikowane, związane z realizacją zadania, ponosi Oferent.
 • Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych.
 • Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 • Na wykonawcy zadania spoczywa obowiązek uregulowania wszystkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących organizacji usług, pozyskania wszelkich ubezpieczeń, pozwoleń i innych. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu.
 • Wykonawca usług zobowiązany jest do koordynacji, nadzoru, kontroli usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i sposobu wykorzystania środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z Programem, z Komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie programu resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 i umową zawartą z Powiatem Bocheńskim.
 1. Termin i miejsce składania ofert
 • Warunkiem ubiegania się o dotację na realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, na obowiązującym wzorze formularza określonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Formularz oferty należy opracować pisemnie w języku polskim, w formie drukowanej i w sposób czytelny.
 • Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”. Podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
 • Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1. aktualny dokument, stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
  2. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
  4. w przypadku pozostałych podmiotów – które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentacja stowarzyszenia, informacja o statusie OPP.
  5. szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą pomiędzy podmiotami składającymi ofertę wspólną;
 • Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych, powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) złożonego wniosku o zmianę danych w KRS.
 • Oświadczenie o VAT – wg wzoru z załącznika nr 3 do ogłoszenia
 • Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl, Oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.
 • Termin składania ofert w konkursie upływa 3 lipca 2020 r. o godzinie 15:30. Oterminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Bochni potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu, a nie data stempla nadania pocztowego.
 • Oferent/Oferenci zobowiązany jest/zobowiązani są przesłać ofertę na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem umieszczonym na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 • Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ogłoszeniu (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
 • Oferty, które wpłyną po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
 • Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentowi ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
 • Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na oferencie i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi oferent.
 • Oferenci uczestniczący w konkursie zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
 • W przypadku składania przez Oferenta większej liczby ofert załączniki do oferty, o których mowa w ust. 3, mogą być dołączone tylko do jednej oferty. W kolejnych ofertach winna znaleźć się informacja, do której oferty zostały dołączone te załączniki.
 • Dane osobowe przekazane przez Oferenta w treści oferty i w sprawozdaniach z jej realizacji, będą przetwarzane przez Współadministratorów:
 • Starostę Bocheńskiego, którego siedziba mieści się w budynku pod adresem ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia, tel. 14 615 37 79, iod@powiat.bochnia.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, z siedzibą ul. Windakiewicza 9, 32-700 Bochnia, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby a także pod adresem e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@iods.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane:

– w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert, podpisanie umowy z wybranymi w ramach Konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

 • Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, wynika z przepisów prawa, tj. z art. 13-19 UoDPPioW oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom oraz członkom komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu w Bochni.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji, wynoszący 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną, określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych  z 18 stycznia 2011 r.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
 • Przetwarzane dane pochodzą z Oferty złożonej przez Oferenta w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w obszarze kultury/kultury fizycznej/turystyki w 2020 r.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 • W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
 • Oferent jako Administrator danych zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie, tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym opisanym w ofercie. W tym celu Oferent zobowiązuje się do przekazania osobie fizycznej, o której mowa w zdaniu powyżej, pisemnej informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych.
  Ponadto Oferent jako Administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, w tym do dopuszczenia do przetwarzania jedynie osób upoważnionych przez Administratora, a także zobowiązania tych osób do zachowania poufności danych pozyskanych w trakcie realizacji zadania

 

 1. Tryb wyboru ofert

Wybór oferty następuje poprzez ocenę formalną i ocenę merytoryczną.

Ocena formalna

 • Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
 • Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.
 • Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, wymienione w pkt 7. Oferty niekompletne nie będą poddawane dalszej ocenie.
 • Oferta, aby zostać uznana za prawidłową, musi spełniać następujące kryteria:
 1. oferta jest złożona w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
 2. oferta jest złożona przez Oferenta uprawnionego do udziału w konkursie;
 3. oferta realizacji zadania jest zgodna z działalnością statutową Oferenta,
 4. oferta jest złożona na właściwym formularzu i skierowana do właściwego adresata (tj. Zarząd Powiatu w Bochni / Starostwo Powiatowe w Bochni)
 5. termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu;
 6. zadanie określone w ofercie jest zgodne z celami i założeniami konkursu;
 7. Oferent nie planuje wpłat i opłat od adresatów zadania publicznego.
 8. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania w sposób czytelny pokazuje koszty realizacji zadania, tzn. jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym (nie zawiera błędów rachunkowych);
 9. wszystkie pola oferty są wypełnione;
 10. oferta wraz załącznikami jest podpisana (w tym dokumenty, których wymagane jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem) przez osoby uprawnione, podpisy są czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną (nie wystarcza parafowanie dokumentu);
 • Oferenci, których oferty zawierają błędy formalne, wymienione w pkt 4 lit. d) – j) zostaną wezwani, poprzez informację wysłaną na adres e-mail podany w ofercie, do uzupełnienia braków. Oferent ma możliwość złożenia uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Oferty, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione we wskazanym terminie lub złożone wyjaśnienia nie będą możliwe do przyjęcia, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 • Korekcie ani uzupełnieniu nie podlegają oferty złożone po terminie.
 • W trakcie oceny formalnej osoby oceniające ofertę mogą poprawić oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek spoczywających na Oferencie/Oferentach.

Ocena merytoryczna.

 • Oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym są przekazywane do Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Bochni, która dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z jej wysokością oraz przygotowuje wykaz ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji.
 • Komisja Konkursowa przy ocenie uwzględnia kryteria określone w ppkt 14). W zakresie poszczególnych kryteriów będzie liczona średnia arytmetyczna punktów przyznanych ocenianej ofercie przez Członków Komisji Konkursowej. Punkty przyznane ocenianej ofercie w poszczególnych kryteriach podlegają sumowaniu. Dla podjęcia decyzji wymagana jest obecność Przewodniczącego Komisji Konkursowej lub Wiceprzewodniczącego oraz co najmniej połowy składu Komisji.
 • Oferty, niespełniające wymogów formalnych, nie będą poddane ocenie merytorycznej, a ich wykaz zostanie zamieszczony w informacji o rozstrzygnięciu konkursu.
 • Opinia Komisji Konkursowej ma charakter doradczy i konsultacyjny, a praca Komisji Konkursowej służy procesowi jawności.
 • Obsługę prac Komisji Konkursowej zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
 • Skład osobowy Komisji Konkursowej zostanie powołany stosowną uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni
 • Przy formułowaniu opinii  przez Komisję Konkursową oraz dla podjęcia uchwały Zarządu, dotyczącej udzielenia dotacji w konkursie, zastosowanie mają następujące kryteria:
 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Organizację w tym wysokość wkładu własnego w kosztach realizacji zadania (0 – 25 pkt);
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0 – 25 pkt);
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja będzie realizować zadanie publiczne (0 – 25 pkt);
 4. Wiarygodność Organizacji oraz ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadań publicznych w przypadku Organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne. Pod uwagę będą brane: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0 – 25 pkt); – zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 • Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej, dokonanej przez Komisję Konkursową poniżej 20 punktów, nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.
 • Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do dofinansowania więcej niż jednej oferty lub dofinansowania tylko jednej oferty lub niedofinansowania żadnej oferty, a także do dofinansowania tylko części oferty.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

 • Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Bochni w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia ofert w danym naborze.
 • Ogłoszenie wyników otwartego  konkursu  ofert na  realizację zadania publicznego Powiatu Bocheńskiego  zostanie  zamieszczone  w BIP, wywieszone  na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni oraz zamieszczone na stronie internetowej: portalngo.powiatbochenski.eu
 • Dla uchwały Zarządu  Powiatu  w  Bochni  w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 • Złożone oferty wraz z załącznikami nie są zwracane Oferentom.

 

 1. Termin dokonania wyboru ofert:

Planowane dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 17 lipca 2020 r.

 

 1. Zawarcie umowy i realizacja
 • Uchwała Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem.
 • Umowa określa szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania publicznego. Umowa zostanie opracowana na podstawie ramowego wzoru, określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 • Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, Oferent może dokonać korekty rezultatów realizacji zadania, aktualizacji planu działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować zmianą charakteru zadania) lub odstąpić od podpisania umowy.
 • W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Oferent powinien pisemnie powiadomić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni o swojej decyzji do 7 dni od daty publikacji wyników konkursu w BIP.
 • Oferent, który otrzymał pisemną informację o przyznanej dotacji, powinien przedstawić zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz aktualny odpis z KRS, jeśli zaszły w nim zmiany od czasu złożenia oferty oraz wskazać numer swojego, wyodrębnionego konta bankowego.
 • Realizując zadanie Oferent nie może przekroczyć kwoty dotacji, wynikającej z zadania i  zatwierdzonej w umowie.
 • Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz zmiany merytoryczne, wynikłe w trakcie realizacji zadania, powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po uzyskanej akceptacji w formie pisemnego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem zapisów ppkt 8).
 • Niedopuszczalne są zmiany w zakresie realizowanego zadania, które stanowiły przedmiot oceny merytorycznej i miały wpływ na wybór oferty, z wyjątkiem zmian podnoszących wartość oferty.
 • Powiat dokonuje rozliczenia zadania na podstawie sprawozdania z realizacji zadania, w tym wykazania uzyskanych rezultatów, w oparciu o przyjęte wskaźniki prawidłowej realizacji zadania, o których mowa w pkt 2, w szczególności m.in.: rozliczenia usług asystenta dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia usług, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu, rozliczenia kosztów dojazdu wg załącznika nr 9 do Programu.

 

 1. Kontrola i ocena realizacji zadania
 • 1) Oferent zobowiązany jest do sporządzania i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Sprawozdanie określa także umowa zawarta z oferentem/wykonawcą zadania.
 • 2) Powiat Bocheński ma prawo do kontroli merytorycznej i finansowej zadania. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Dane osobowe, zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego, realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego będą przetwarzane przez Starostę Bocheńskiego – Administratora Danych Osobowych – z siedzibą ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia w celu realizacji działań związanych  z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert, podpisanie umowy z wybranymi w konkursie Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania) zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwanego dalej RODO. W ramach oceny formalnej ofert, współadministratorem danych osobowych będzie także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni,
 2. Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, wynika z przepisów prawa, tj. z art. 13-19 UoDPPioW oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 3. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą  w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie,  z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
 4. Oferent jako Administrator danych ma obowiązek spełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w stosunku do osób, których dane osobowe będą zawarte  w ofercie, tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.
 5. Dane osobowe przekazane przez Oferenta w treści oferty i w sprawozdaniach z jej realizacji, będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Starosta Bocheński którego siedziba mieści się w budynku pod adresem ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia. Kontakt do Inspektora Danych: ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia, adres e-mail: iod@powiat.bochnia.pl, tel. 14 615 37 79. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert, podpisanie umowy z wybranymi  w ramach Konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania). Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom oraz członkom komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu  w Bochni. Dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji, wynoszący 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną, określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z 18 stycznia 2011 r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO. Przetwarzane dane pochodzą z Oferty złożonej przez Oferenta w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na usługach asystenta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” w 2020 r. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 1. Informacja statystyczna

Zarząd Powiatu w Bochni dotychczas nie udzielał dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadanie objęte niniejszym konkursem.

 

 1. Informacje dodatkowe

Dodatkowe Informacje, związane z konkursem, można uzyskać:

 • W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, E. Windakiewicza 9/5, tel. 14 611 97 40, e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl
 • W Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, tel. 14 615 37 64.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Bochni

Adam Korta

 

Załączniki