Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni – sieć szkół

Powiększ obraz

Od 17 do 24 listopada 2020 roku przeprowadzane były konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego, prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od  1 września 2020 roku.

Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu i zgodnie z:
1. Uchwałą nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu  konsultacji
z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 353/2020 z 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego, prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od 1 września 2020 roku.

Konsultacje miały zasięg ogólnopowiatowy i zostały przeprowadzone w formie elektronicznych konsultacji otwartych, za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych. Dodatkowe informacje można było uzyskać  w Wydziale Oświaty, Promocji
i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Uwag nie wniesiono. Informacje o konsultacjach zostały udostępnione na  platformie konsultacji społecznych Starostwa Powiatowego w Bochni, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni.

 

                                                                                                                                                                                                               /-/ Adam Korta

                                                                                                                                                                                                           Starosta Bocheński