Konsultacje uchwał przekształceniowych – oświata

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach: od 14 kwietnia 2021 roku do 21 kwietnia 2021 roku przeprowadzane będą konsultacje projektów uchwał Rady Powiatu w Bochni w sprawie:

1) przekształcenia szkół i przedszkola wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;

2) przekształcenia Technikum Nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 2, Szkoły Branżowej II Stopnia Nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych tychże szkół;

3) przekształcenia Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Kazimierza Wlk. 67 na ul. Stasiaka 8, oraz ustalenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 310, tel. (0-14) 615-37-67, w godzinach: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30.

Konsultacje przeprowadzane będą w oparciu i zgodnie z Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5846).

Konsultacje mają zasięg ogólnopowiatowy i są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych, gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki