Konsultacje zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w  Bochni informuje, że w dniach: od 15 czerwca 2021 roku do dnia  22 czerwca 2021 roku przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu  w Bochni w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Konsultacje mają zasięg ogólnopowiatowy i są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych, gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawianego projektu uchwały.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 310, tel. (0-14) 615-37-67, w godzinach: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 -15:30.

Konsultacje społeczne są przeprowadzane w oparciu i zgodnie z:
1. Uchwałą nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 454/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki