Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 15 do 27 września br. przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie  zmiany uchwały nr XIX/189/2020 Rady Powiatu w Bochni z 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje mają zasięg ogólnopowiatowy i są przeprowadzane w formie otwartych konsultacji elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (http://portalngo.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z podmiotów zainteresowanych będzie mógł zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311,  tel. 0-14  615-37 64, w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek – piątek 7:30-15:30.

 

Powyższe konsultacje przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:
Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2014 r., poz. 5846);

Uchwałą Nr 494/2021 Zarządu Powiatu w Bochni z 14 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych zmiany projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki