Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2022 rok

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 5 do 19 listopada 2021 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w formie:

– konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (http://portalngo.powiatbochenski.eu/konsultacje/).

– spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, gdzie każdy z uczestników  może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2021 r. o godzinie 15.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni (spotkanie dojdzie do skutku tylko w sytuacji braku przeciwwskazań w zakresie zwalczania wirusa SARS-Cov-2);

– punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311, tel. 14 615-37-64 w godzinach: 8:00-15:00 (tylko w sytuacji braku przeciwwskazań w zakresie zwalczania wirusa SARS-Cov-2).

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

– uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

– uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 526/2021 z 4 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 

Wicestarosta Bocheński

/-/ Ryszard Drożdżak

     

    Załączniki