Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Spotkanie informacyjne dla chętnych chcących skorzystać z programu "Niepodległa"

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Biuro Programu „Niepodległa" zapraszają na spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa". Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 lutego 2019 roku, w sali 201, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w godz. od 11:00 — 12:30.

Współpracujesz z Polonią – to informacja dla Ciebie

Województwo Małopolskie w okresie od 13 do 25 lutego 2019 r. realizuje badanie ankietowe z zakresu prowadzonej działalności organizacji pozarządowych, współpracujących z Polakami i Polonią za granicą oraz ich oczekiwań.
Głównym celem przeprowadzanego badania jest aktualizacja wiedzy na powyższe tematy w kontekście małopolskich organizacji lub organizacji, działających na terenie województwa małopolskiego. Powyższe informacje posłużą do kształtowania polityki Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Konkursy dla NGO na realizację w 2019 r. zadań Powiatu Bocheńskiego

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do składania ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:

1) kultury
2) kultury fizycznej 
3) turystyki
W ramach w/w zakresu zadań wspierane przez dofinansowanie będą działania, mające na celu:
1. W zakresie kultury

Ponowny konkurs ofert na realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.
 
 

  1. Wstęp

 

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Bochni unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim, ogłoszony 9 listopada 2018 r.
 
 Uzasadnienie
 
 W zakreślonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa”, ul. Kazimierza Wlk. 31, 38-340 Biecz. Oferta została odrzucona na etapie oceny formalnej.