Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Zdobądź środki na aktywizację seniorów

W ramach ogłoszonego właśnie konkursu można składać wnioski dotyczące zadań wspierających funkcjonowanie osób starszy w społeczeństwie, przeciwdziałające ich wykluczeniu. Preferowane będą projekty, które są skierowane m.in. do seniorów mieszkających na wsi. Na dotację mogą też liczyć inicjatywy, które promują kształcenie ustawiczne osób starszych – w tym m.in. uniwersytety trzeciego wieku.  Uwaga: o dotację mogą się starać projekty, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r., a zakończą nie później niż 30 listopada 2017 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
 
 

Konkurs dla NGO's na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki

 
Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1817) Zarząd Powiatu
w Bochni zaprasza do składania ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu:

1) kultury
2) kultury fizycznej 
3) turystyki
W ramach w/w zakresu zadań dofinansowane będą działania, mające na celu:
1. W zakresie kultury

Kalendarz Wydarzeń na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku

Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni zbiera informacje o wydarzeniach, imprezach, eventach organizowanych na terenie Powiatu, które posłużą do stworzenia „Kalendarza Wydarzeń  na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku”.
 
 
Jeśli Państwa stowarzyszenie jest organizatorem takiego wydarzenia i chciałoby się znaleźć w tej publikacji prosimy o wypełnienie załączonej tabeli i podanie informacji począwszy od nazwy wydarzenia, terminie, miejscu, organizatorze oraz krótkim opisie jak również załączeniu zdjęcia.