Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzania konsultacji – oświata

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach: od 17 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r. przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego, prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od 1 września 2020 roku.

Konsultacje mają zasięg ogólnopowiatowy tj. obejmują mieszkańców Powiatu Bocheńskiego. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych, gdzie każdy może zgłosić swoje uwagi
i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 310, tel. (0-14) 615-37-67, w godzinach: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30.

Konsultacje przeprowadzane będą w oparciu i zgodnie z Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5846).

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki