Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z NGO’s na 2021 rok

Powiększ obraz

W dniach od 5 do 20 listopada 2020 roku przeprowadzane zostały konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu i zgodnie z:
1. Uchwałą nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni nr 343/2020 z 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Tegoroczne Konsultacje miały zasięg ogólnopowiatowy i ze względu na panującą sytuację pandemiczną przeprowadzane zostały wyłącznie w  formie elektronicznych konsultacji otwartych, za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych

Dodatkowe informacje można było uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych uwag i propozycji nie wniesiono.

 

/-/ Adam Korta
Starosta Bocheński